Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Hướng dẫn xét công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài khoa học phục vụ công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 18 tháng 10 năm 2018, Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp Thành phố đã ban hành Hướng dẫn số 29/HD-HĐXCNSKCTP về việc xét công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến...

Ngày 18 tháng 10 năm 2018, Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp Thành phố đã ban hành Hướng dẫn số 29/HD-HĐXCNSKCTP về việc xét công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài khoa học phục vụ công tác thi đua, khen thưỏng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thống nhất các nội dung thực hiện trong công tác đánh giá, công nhận sáng kiến trên địa bàn Thành phố.

Hướng dẫn này nêu rõ nguyên tắc đánh giá, trình tự xét công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, hiệu quả áp dụng của đề tài khoa học. Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp thành phố) phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố tổ chức, phổ biến hướng dẫn này đến tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thời điểm tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học toàn thành phố và toàn quốc bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 10 hàng năm. Đối với các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học thuộc ngành giáo dục và đào tạo, thời điểm tiếp nhận hồ sơ là từ ngày 15 tháng 6 năm này đến ngày 30 tháng 4 năm sau (tính theo năm học).

Căn cứ theo các nội dung hướng dẫn và thời gian quy định nêu trên,
các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở tổ chức phổ biến cho các đơn vị trực thuộc và xác định các thời điểm nộp hồ sơ xét sáng kiến, đề tài khoa học, thời gian đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học phù hợp với đặc điểm, tình hình hoạt động tại các cơ quan, đơn vị nhằm phục vụ tốt công tác bình xét thi đua, khen thưởng vào dịp tổng kết hàng năm (hoặc năm học đối với ngành giáo dục) tại các cơ quan, đơn vị (khắc phục tình trạng thực hiện không đúng quy định như hiện nay là vừa trình khen thưởng, vừa trình xét công nhận sáng kiến cấp thành phố).

Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2018 và thay thế Hướng dẫn số 01/HD-HĐXCNSKCTP ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp thành phố.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36305016