Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Thực hiện theo Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy chế phối hợp quản lý Nhà nước...

Thực hiện theo Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với các khu chế xuất và công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt Ban Quản lý) làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ và chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) cho các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp.

Trong Quý I năm 2018, Ban Quản lý đã tiếp nhận, xử lý và chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường để cấp Giấy chứng nhận cho 36 doanh nghiệp đang hoạt động trong các KCX, KCN trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35804495