Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Nghị định về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Ngày 16 tháng 07 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2018/NĐ-CP...

Ngày 16 tháng 07 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ và một số khoản tại Điều 1 của Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Cụ thể, Nghị định này sửa đổi, bổ sung và quy định chi tiết về: Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Thẩm quyền cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng; Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng; Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình; Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng; Điều kiện hành nghề kiểm định xây dựng; Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng; Điều kiện hành nghề đối với chỉ huy trưởng công trường; Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án; Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Trình tự cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Thu hồi Quyết định công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng; Cấp, thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; Thẩm quyền cấp, thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; Trình tự cấp, thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; Điều kiện năng lực của tổ chức khảo sát xây dựng; Điều kiện năng lực của tổ chức lập quy hoạch xây dựng; Điều kiện năng lực của tổ chức thiết kế xây dựng công trình; Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn quản lý dự án; Điều kiện năng lực của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; Điều kiện năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình; Điều kiện năng lực của tổ chức giám sát thi công xây dựng; Điều kiện năng lực của tổ chức kiểm định xây dựng; Điều kiện năng lực của tổ chức quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Đăng tải thông tin về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Điều kiện cấp giấy phép hoạt động xây dựng; Thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng; Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu nước ngoài.

Ngoài ra, Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về: Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; Hồ sơ, trình tự công nhận cơ sở đào tạo đủ điều kiện đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư;  Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2018.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36300854