Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 07 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IX đã thông qua Nghị quyết quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy...

Ngày 07 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IX đã thông qua Nghị quyết quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực. Theo đó, trong quá trình xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy phải đảm bảo nguyên tắc:

1. Tuân thủ việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định về phòng cháy và chữa cháy tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Các giải pháp cải tạo, bổ sung nhằm tăng cường điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy thực hiện theo quy định chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy, phù hợp với thực tế cơ sở.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh lâu dài, hạn chế việc gián đoạn kinh doanh, sản xuất của cơ sở. Đảm bảo thực hiện quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy theo hướng ổn định, phát triển phù hợp với quy hoạch.

3. Phương án di chuyển các kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm cháy, nổ ở khu dân cư, nơi đông người phải phù hợp quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, phù hợp với quy hoạch xây dựng, phát triển thành phố.

Nghị quyết cũng yêu cầu áp dụng một số giải pháp khắc phục đối với từng nội dung không đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy, cụ thể như:

1. Khoảng cách phòng cháy chống cháy, giải pháp ngăn cháy:

  • Xây tường ngăn cháy, vách ngăn cháy, cửa chống cháy.

  • Thực hiện giải pháp vùng ngăn cháy.

  • Giảm thiểu số lượng chất hàng nguy hiểm cháy, nổ.

  • Sắp xếp hàng hóa tạo khoảng cách an toàn đến khu vực có nguồn nhiệt, nguồn lửa, thiết bị điện.

  • Lắp đặt màn nước ngăn cháy.

2. Lối thoát nạn:

  • Bổ sung thêm lối ra thoát nạn đảm bảo số lượng theo quy định QCVN 06:2010/BXD.

  • Bổ sung lối thoát nạn khẩn cấp; lối đi sang các công trình liền kề, có cùng độ cao;

  • Trang bị thiết bị phục vụ thoát nạn như: thang dây, thang móc, ròng rọc, ống tụt.

3. Giao thông phục vụ chữa cháy: Đảm bảo bố trí ít nhất 01 lối cho xe chữa cháy hoặc lực lượng chữa cháy tiếp cận để triển khai lực lượng, phương tiện và tổ chức chữa cháy tại điểm xa nhất của công trình.

4. Hệ thống phòng cháy và chữa cháy áp dụng giải pháp sau: Trang bị phương tiện và lắp đặt bổ sung các hệ thống phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35811117