Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
Thông tin về Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg về Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (Quy chế)

Ngày 03/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg về Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ...

Ngày 03/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg về Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (Quy chế).

Theo nội dung của Quy chế, phạm vi và đối tượng áp dụng bao gồm các cơ quan quản lý, các đối tượng thụ hưởng đề án thuộc các Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng giai đoạn (Chương trình) và các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT).

Nguồn kinh phí thực hiện các Chương trình bao gồm ngân sách nhà nước; nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động phát triển CNHT và các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước khác; các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Có rất nhiều hoạt động liên quan đến phát triển CNHT được hỗ trợ kinh phí, cụ thể như sau:

  • Các hoạt động kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp CNHT trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ sẽ được hỗ trợ từ 70% đến 100% kinh phí thực hiện;

  • Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất được hỗ trợ tối đa 100% kinh phí

  • Các hoạt động hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được hỗ trợ tối đa 70% kinh phí;

  • Các hoạt động  hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệuđược hỗ trợ tối đa từ 50 đến 100% kinh phí;

  • Các hoạt động xây dựng và công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ hàng năm được hỗ trợ 100% kinh phí.

Bộ Công Thương là cơ quan được Chính phủ giao trách nhiệm quản lý Chương trình, chịu trách nhiệm chính trong việc định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ; hướng dẫn xây dựng các đề án, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và ký kết với các đơn vị chủ trì thực hiện các đề án theo quy định tại Quy chế; phê duyệt danh mục các đề án, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các đề án thuộc Chương trình và tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện các đề án thuộc Chương trình, đánh giá sự phù hợp với mục tiêu của từng đề án và mục tiêu tổng thể Chương trình.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2017.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
33602928