Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
Thông tin về quy định pháp luật về sửa đổi hướng dẫn Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP...

Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Theo đó, Nghị định này bổ sung một số nội dung mới như sau:

  • Các yêu cầu chung trong xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

  • Các tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí của mình nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, hỗ trợ nghiên cứu quy chuẩn kỹ thuật được hưởng ưu đãi về thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật khoa học và công nghệ.

  • Trình tự xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn quốc gia đối với trường hợp các bộ, cơ quan ngang bộ tự tổ chức xây dựng tiêu chuẩn quốc gia.

  • Một số nội dung khác được sửa đổi để quy định chi tiết hơn như:

  • Nội dung tại Khoản 2 Điều 9 về việc các bộ, cơ quan ngang bộ cần trao đổi thống nhất với Bộ Khoa học và công nghệ về biện pháp quản lý sản phẩm, hàng hóa trong quy chuẩn kỹ thuật trước khi ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với quy chuẩn kỹ thuật được xây dựng để quản lý sản phẩm, hàng hóa nhóm 2. 

  • Nội dung tại điểm d, đ Khoản 1 Điều 5 về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được gửi dự thảo tiêu chuẩn quốc gia cũng như nội dung văn bản đề nghị thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia của các bộ, cơ quan ngang bộ.

  • Nội dung tại Khoản 1 Điều 23 về phân công trách nhiệm xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của các bộ, cơ quan ngang bộ.

Nghị định này cũng bãi bỏ nội dung về tổ chức đánh giá sự phù hợp quy định tại các Điều 16, 17, 18 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36305007