Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
Nghị định số 130/2018/NĐ-CP Ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Ngày 27/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số...

Ngày 27/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số và cơ quan, tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ kỹ số trong giao dịch điện tử.

Nghị định gồm 09 chương, 84 điều, quy định chi tiết về việc cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, quyền và nghĩa vụ cuả các bên tham gia cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng , tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia, v.v…

Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số được cung cấp dịch vụ cho công cộng khi có giấy phép do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp (thời hạn không quá 10 năm) và có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ số quốc gia cấp. Trong thời hạn 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan thẩm tra hồ sơ và cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho các doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện về chủ thể, nhân sự, kỹ thuật quy định tại Điều 13 của Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2018.

Nghị định này thay thế Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP và Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36515180